Out and About

Burrat apo Gratë? Kush e paguan më mirë kredinë?

Shkruar nga Anabel

8 Nëntor 2023

Burrat apo Gratë? Kush e paguan më mirë kredinë?

Në një shoqëri të ndryshuar si ajo e Shqipërisë, diskutimi rreth pabarazisë gjinore është një çështje thelbësore. Kjo pabarazi reflektohet në shumë sfera të jetës, përfshirë edhe aksesin e kredive. Kontaktuam me një kompani fintech, iute, e cila na vuri në dispozicion disa statistika interesante që theksojnë një ndryshim në performancën e kredive të marra nga gratë krahasuar me burrat. Ky fakt ngre pyetje thelbësore: kush e paguan më mirë kredinë, burrat apo gratë?

Statistikat e fundit të marra nga iute tregojnë se gratë tregojnë një performancë 9% më të mirë në pagesën e kredive të tyre në krahasim me burrat. Për të pasqyruar këtë, kompania ka monitoruar mbi 77,000 kredi konsumatore aktive në sistemin e tyre ne muajin Tetor 2023. Ky nuk është vetëm një numër, por një dëshmi e qartë se gratë janë të afta dhe të përgatitura për të menaxhuar më mirë detyrimet financiare.

Pra, pse ndodh ky ndryshim në performancë? Disa faktorë mund të jenë përfshirë në këtë situatë. Në disa raste, gratë mund të kenë një qëndrim më të përgjegjshëm ndaj kredisë për shkak të nevojave të tyre të veçanta financiare. Ato mund të jenë më të kujdesshme në menaxhimin e buxhetit të tyre dhe në pagimin e detyrimeve në kohë. Në të njëjtën kohë, burrat mund të përjetojnë sfida të tjera financiare, siç janë pagesat e mëdha të hipotekave dhe detyrime të tjera të cilat mund të ndikojnë në performancën e tyre në kredinë konsumatore. Megjithatë, një faktor i rëndësishëm që duhet theksuar është pabarazia gjinore në shoqërinë shqiptare. Gratë përballojnë ende paragjykimet dhe vështirësitë në punësim, të cilat mund të kenë ndikim në performancën e tyre financiare. Është e rëndësishme që të përmirësojmë këtë situatë dhe të sigurojmë barazi gjinore në të gjitha sferat e jetës.

Në këtë kohë, iute është një lojtar kyç në këtë sfidë të pabarazisë gjinore në aksesin e kredive. Kompania ofron produkte kredie të përshtatura për të ndihmuar gratë në kohë të shpejtë dhe pa paragjykimet tradicionale financiare. Në të njëjtën kohë, iute mbështet edhe burrat në projektimet e tyre financiare. Përmes kësaj strategjie, iute siguron akses të barabartë në burimet financiare për të gjithë.

Për gratë, iute ofron kredi për arsim, sipërmarrje në biznes dhe nevoja personale. Duke njohur, pa diskriminim dhe duke adresuar nevojat e veçanta financiare të burrave dhe grave, strategjia e iute siguron akses të barabartë në kredi. Ky është një hap pozitiv drejt eliminimit të pabarazisë gjinore në fushën financiare.

Kjo situatë tregon që është koha të punojmë së bashku për të adresuar dhe zgjidhur këtë çështje të pabarazisë gjinore në aksesin e kredive. Duhet të sigurojmë që çdo individ të ketë mundësi të barabarta për të përmirësuar gjendjen e tyre financiare, pavarësisht nga gjinia. Në një kohë kur shoqëria jonë përpiqet për barazi gjinore, iute luan një rol kryesor në nxitjen e diversitetit, inovacionit dhe rritjes ekonomike. Ajo promovon akses të barabartë në kredi, duke krijuar një platformë të fuqishme për të luftuar stereotipet financiare në Shqipëri.

Në fund të fundit, kjo çështje nuk është vetëm për gratë ose burrat, por për shoqërinë në tërësi. Pabarazia gjinore është një problematikë e ndërlikuar, por me përpjekjet e kompanive të tilla si iute dhe mbështetjen e shoqërisë, ne mund të ndërtojmë një të ardhme më të drejtë dhe më të barabartë për të gjitha gjinitë. Është koha që të punojmë së bashku për të adresuar dhe zgjidhur këtë çështje dhe për të siguruar barazi gjinore në të gjitha sferat e jetës në Shqipëri.