QUIZ

Ky quiz është më shumë për (ish)studentët e Ekonomisë, por dhe ju të tjerët mund ta provoni!

Shkruar nga Anabel

6 Shtator 2021

Ky quiz është më shumë për (ish)studentët e

PQuiz

Këtu, pasi të përfundosh quiz-in, hajde për përgjigjet e sakta:

1. Cila nga të mëposhtmet nuk është një "problem qëndror" i një ekonomie?

- Ku të prodhohet

2. Cili njihet si "babai i ekonomisë moderne"?

- Adam Smith

3. Nëse shpenzimet totale për një produkt rriten pas një rritje të çmimit, elasticiteti i kërkesës është

- Më pak se një

4. Të ardhurat kombëtare janë të barabarta me:

- Produkti Kombëtar Neto - Taksat Indirekte + Subvencionet

5. Në teorinë ekonomike termi "ceteris paribus" përdoret për të treguar

- "Gjithçka tjetër është e pandryshueshme"

6. Termi "Prodhim" në Ekonomi i referohet:

- Krijimit të Dobisë

7. Në ekonomi, S - është simbol për?

- Ofertën (Supply)

8. Në ekonomi, D - është simbol për? 

- Kërkesën (Demand)

9. Sa është GDP-ja e Shqipërisë?

- 15.28 miliardë dollarë (2019)

MOS I HUMBISNI